Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

14.03.2014

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli samorządowych w Gminie Niemce.

 

1 kwietnia br. rozpocznie się rekrutacja do klas I szkół podstawowych i gimnazjów. 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów do zapoznania się z poniższą informacją oraz zasadami rekrutacji w poszczególnych publicznych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce. 

W poniedziałek (3 marca) rozpoczął się nabór do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. 

Od tego roku rekrutacja odbywa się na nowych zasadach w związku z wejściem w życie ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7). Zgodnie z nowelizacją ustawy rodzice dzieci przyjętych do danej placówki na kolejny rok szkolny składają jedynie deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w tej placówce. Wszystkie dzieci, których rodzice wyrażą taką wolę będą miały zapewnione miejsce w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej. Pozostałe dzieci w wieku od 3 do 5 lat – kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Niemce będą przyjmowani na podstawie wniosku rodziców/opiekunów prawnych wraz z określonymi załącznikami. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Wówczas pierwszeństwo w przyjęciu będą miały: dzieci niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica, niepełnosprawne rodzeństwo, pochodzące z rodzin wielodzietnych (min. troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz wychowywane przez samotnych rodziców. W postępowaniu rekrutacyjnym dyrektorzy gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych mogą także wprowadzać dodatkowe kryteria, które ustalą w porozumieniu z organem prowadzącym. 

Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 dziecko pięcioletnie zamieszkałe na obszarze danej gminy nie zostanie przyjęte do wybranej placówki – wójt jest zobowiązany pisemnie wskazać rodzicom inną placówkę wychowania przedszkolnego, która może przyjąć dziecko w czasie pracy przedszkola zbliżonym do tego, o który ubiegali się rodzice. 

Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Gminą Niemce mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym (od 6 czerwca br.), które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami. Uwaga! Dzieci zamieszkałe poza Gminą Niemce, które już uczęszczały do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Niemce w r. szk. 2013/2014, których rodzice wyrażą chęć kontynuowania edukacji przedszkolnej mają zapewnione miejsca w danej placówce. 

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2012 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat w postępowaniu uzupełniającym (od 6 czerwca br.), które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami. 

Proces rekrutacyjny do klasy I szkoły podstawowej jest znacznie prostszy. Należy jednak pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Mimo że dzieci rozpoczynające edukację i zamieszkujące w obwodzie danej szkoły przyjmowane są do niej „z urzędu", to i tak ich rodzice muszą zgłosić ten fakt danej placówce poprzez wypełnienie zgłoszenia. Jest to bardzo ważny etap dla dyrektorów szkół, którzy m.in. na ich podstawie planują organizację kolejnego roku szkolnego. W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc szkoła może przyjąć kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawowej. Statut określa także terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów. 

Podobne zasady jak w szkołach podstawowych obowiązują w gimnazjach. Kandydaci rozpoczynający edukację i zamieszkujący w obwodzie danej szkoły przyjmowani są do niej „z urzędu" na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc szkoła może przyjąć kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego na podstawie kryteriów zawartych w statucie danego gimnazjum, który także określa wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2014/2015 określa kurator oświaty. 

W przypadku nieprzyjęcia kandydata do wybranej placówki oświatowej rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego czy publicznej szkoły. 

Szczegóły do zapoznania się na stronach internetowych szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Niemce. Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udzielają także dyrektorzy szkół i przedszkoli. 

Szkoła Podstawowa w Niemcach Gimnazjum nr 1 w Niemcach - www.zsniemce.edupage.org

Szkoła Podstawowa im. bł. Bp. Władysława Gorala w Ciecierzynie, Gimnazjum nr 2 im. bł. Bp. Władysława Gorala w Ciecierzynie, Przedszkole Publiczne w Ciecierzynie - www.zpociecierzyn.pl

Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie, Gimnazjum nr 3 w Krasieninie - www.zskrasienin.com 

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Dysie, Przedszkole Publiczne w Dysie z odziałem zamiejscowym w Nasutowie - www.zpodys.pl

Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich - www.spjakubowice.pl

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie - www.nasutowszkola.edupage.org 

Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej – www.spfrudka.edupage.org 

Przedszkole Publiczne w Niemcach - www.przedszkole.niemce.pl 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90