Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy...

Aktualności

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Niemce z dnia 3 marca 2014 roku

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Niemce z dnia 3 marca 2014 roku

04.03.2014

w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j. z późn. zm. ) oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr  234 z poz. 1536 ze zm. ), w związku z „Programem współpracy Gminy Niemce z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.”, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych zarządzeniem nr 12/2014  Wójta Gminy Niemce z dnia 30 stycznia 2014 r. na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2014 r.
2. Wykaz zadań i podmiotów realizujących zadania w 2014 roku stanowią załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
1. W Biuletynie Informacji Publicznej
2. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Niemce.
3. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Niemce www.niemce.pl

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90