Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Aktualności oświatowe Rekrutacja do szkół podstawowych na...

Aktualności oświatowe

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

10.02.2016

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi na rok szkolny 2016/2017 zasadami oraz harmonogramem rekrutacji do szkół podstawowych na terenie Gminy Niemce.

Tegoroczny nabór do klas I SP prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015r, poz. 1942) oraz uwzględnia zmiany ustawy o systemie oświaty przyjęte przez Sejm Ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1) Dz. U. z 2016r., poz. 35)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każda z nich ma przypisany określony obszar - miejscowości.

Ofertę edukacyjną poszczególnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Niemce oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo na stronie internetowej danej placówki oraz bezpośrednio w każdej szkole podstawowej prowadzącej nabór:

1. Szkoła Podstawowa w Niemcach www.zsniemce.pl
Obwód: Niemce, Zalesie, Wola Niemiecka,

2. Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Dysie www.zpodys.edupage.org
Obwód: Dys, Pólko,

3. Szkoła Podstawowa im. bł. bpa. Władysława Gorala  w Ciecierzynie 
www.zpociecierzyn.pl Obwód: Ciecierzyn, Elizówka, Baszki, Swoboda, Boduszyn, Bystrzyca Kol., Ludwinów, Łagiewniki, Dziuchów

4. Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie - www.zskrasienin.pl
Obwód: Krasienin, Krasienin Kol., Majdan Krasieniński, Pryszczowa Góra, Osówka, Stoczek, Stoczek Kol. nr 1-18, Wola Krasienińska

5. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie www.nasutowszkola.edupage.org Obwód: Nasutów, Nowy Staw, Stoczek Kol. nr 19-41

6. Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej www.spfrudka.edupage.org Obwód: Rudka Kozłowiecka,

7. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
http://jakubowicekon.republika.pl/ Obwód: Jakubowice Konińskie, Jakubowice Kol., Smugi  nr1-21

ZASADY OGÓLNE

Obowiązek szkolny dla 7 latków oraz prawo dla 6 latków

Dzieci urodzone w roku 2009 ( 7-letnie ) mają obowiązek szkolny - rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej w r.szk. 2016/2017.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2010 r.) mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Mogą również uczęszczać do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli w r. szk. 2015/16 odbyły roczne przygotowanie przedszkolne lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Decyzje o rozpoczęciu edukacji dziecka w szkole w wieku 6 lat podejmują rodzice.

Odroczenie obowiązku szkolnego

Dyrektor szkoły w obwodzie której dziecko mieszka na wniosek rodziców odracza obowiązek szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej. Do wniosku dołącza się opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w  danym roku szkolnym. Dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny, kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Dziecko, które otrzymało odroczenie i powtarza w tej samej placówce roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, nie bierze udziału w rekrutacji, rodzic składa jedynie kartę kontynuacji. Dziecko, które do czasu rozpoczęcia rekrutacji nie otrzymało jeszcze odroczenia obowiązku szkolnego musi wziąć udział w rekrutacji do I klasy.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej. Wniosek, o którym mowa składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza. W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 2016/2017.

Wniosek, o którym mowa można złożyć także do dyrektora szkoły podstawowej innej niż wymieniona powiadamiając dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza, o złożeniu wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do:

1) dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka – dziecko jest przyjmowane z urzędu;

2) dyrektora publicznej szkoły podstawowej innej niż obwodowa - podlega rekrutacji

Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa wyżej w r. szk. 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej. Procedura przebiega tak samo jak w przypadku dzieci urodzonych w 2009 r. które w r. szk.2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I SP. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie II szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego

ZASADY REKRUTACJI

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, którym ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców w dniach 1 marca – 8 kwietnia 2016 r..

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Liczbę wolnych miejsc na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z  organem prowadzącym i podaje do publicznej wiadomości do dnia 24 kwietnia 2016 r.. Jeżeli liczba kandydatów do szkoły nie przekracza liczby miejsc wolnych w szkole o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor. Jeżeli liczba kandydatów do szkoły przekracza liczbę miejsc wolnych w szkole o przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora. Za przeprowadzenie procedury naboru odpowiada Dyrektor Szkoły.

W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Niemce brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XVI/156/2016 Rady Gminy Niemce z dnia 29 stycznia 2016 r.w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Niemce, którym ustalono obwód oraz określenia dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w klasach I Szkoły Podstawowej prowadzi się na. wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek w siedzibie szkoły lub ze strony internetowej placówki, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu (wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka) składają wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie poszczególnych kryteriów do dyrektora szkoły w terminie 25 kwietnia – 16 maja 2016 r. Wnioski o przyjęcie do szkoły złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wzór wniosku i wzór zgłoszenia, o których mowa wyżej, a także wzór oświadczenia potwierdzającego przez rodzica/opiekuna prawnego wolę przyjęcia dziecka do szkoły określi dyrektor szkoły w terminie do 29 lutego 2016 r. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów określa Uchwała Nr XVI/156/2016 Rady Gminy Niemce z dnia 29 stycznia 2016 r. - załącznik nr 1

Szczegółowy harmonogram rekrutacji stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Niemce jest organem prowadzącym.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w Szkole Podstawowej nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów klasowych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby utworzonych klas i wieku dzieci kontynuujących edukację i przyjętych w rekrutacji do szkoły podstawowej.

O przyjęciu dziecka do klasy pierwszej w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, które są przyjmowane z urzędu.

Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa wyżej wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Uwaga!

Dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącej szkołę podstawową, do dnia 15 czerwca 2016 r., może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka w przypadku, gdy spodziewana liczba uczniów w klasie I na terenach wiejskich nie  przekracza 7.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90